Spolek přátel

Karla Engliše

Muži, kterým nejde o nic jiného než o dobro celku, si mají vždy podati ruce ke společné práci.

Karel Engliš v odpovědi na dopis Jaroslava Preisse, 1934

Rozvíjíme odkaz Karla Engliše.

Sdružujeme příbuzné, akademiky, nadšence a krajany, jejichž společným jmenovatelem je zájem o osobnost a odkaz Karla Engliše.

Usilujeme o návrat Karla Engliše do obecného povědomí a zhodnocení jeho díla.

Iniciujeme a podporujeme projekty, které tento cíl pomáhají naplnit.

Často kladané dotazy

Karel Engliš byl jednou z osobností, které formovaly první republiku. Jeho zásluhy na hospodářském, politickém a intelektuální životě demokratického Československa kontrastují s tím, že se jej komunistickému režimu podařilo vymazat z obecného povědomí.

Jméno Karla Engliše se vrací do veřejné diskuse až od 90. let a značná část jeho rozsáhlého odkazu byla doposud zapomenuta či roztříštěna, nachází se v soukromých rukách a teprve čeká na své objevení.

Rozhodně nelze říct, že o Englišovi je známo vše. Odkrývání jeho odkazu jistě napomůže lepšímu pochopení nedávné české historie.

Bezpochyby ano. Englišova statečnost, neústupnost, s jakou po celý život hájil svobodu (svědomí, bádání, podnikání…), ohled na chudé a potřebné, slušnost, poctivost, pracovitost a další hodnoty, jež zastával a které lze pokládat za základní kameny fungující demokratické společnosti, jsou jedním slovem příkladné. Neméně inspirace skýtají Englišovy osudy, které odrážejí jak zvraty, jimiž si české země prošly během své nedávné historie, tak Englišovy jednoznačné morální postoje a celoživotní vůli přispět co největší měrou k obecnému blahu.

Ve stejném duchu pracovali zakládající členové spolku již dříve, ale ukázalo se, že ryze osobní, neformální iniciativa má své limity.

Abychom tedy mohli své plány a představy uskutečnit, spojili jsme síly a dali jsme iniciativě podobu neziskové společnosti.

Archiv Národního muzea se orientuje na zpracování a zpřístupňování pozůstalostí významných osobností veřejného, politického, vědeckého a kulturního života, dokumentačních a fotografických sbírek a také písemností NM. Spravuje rozsáhlý fond englišovských dokumentů i artefaktů a spolupracuje na přípravě ediční řady Díla Karla Engliše.

Česká národní banka je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Spolupracuje na digitalizaci rodinné pozůstalosti po Karlu Englišovi, připravuje vydání pamětní bankovky věnované Karlu Englišovi a chystá Karlu Englišovi věnovanou expozici ve své ostravské pobočce.

Masarykova univerzita, počtem studentů druhá největší vysoká škola v České republice, spolupracuje na přípravě ediční řady Díla Karla Engliše a digitalizaci spisů Karla Engliše.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, jeden ze tří historických ústavů Akademie věd České republiky. Ve spolupráci s MÚA AV ČR a Nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity se připravuje vydání Englišových pamětí.

Slezské zemské muzeum je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Bylo založeno roku 1814, což z něj činí nejstarší muzeum na území České republiky. Spravuje rozsáhlé englišovské depozitum a nedávno otevřelo expozici věnovanou Karlu Englišovi.

Pracujeme nezištně a prostředky sháníme projektově. Veškeré dary, jež se nám podaří získat, využijeme na daný účel do poslední koruny. O tom svědčí pohyby na transparentním účtu spolku.

Chcete se dozvědět víc?

Máte-li zájem o bližší informace či navázání spolupráce, budeme velice rádi, když se na nám napíšete na spolkový email.