O nás

Naše historie a činnost

Rozhodně ne. Navazujeme na kontinuální snahu, která má kořeny již v 50. letech minulého století.

Proti snaze komunistického režimu vymazat Karla Engliše z knihoven i z kolektivní paměti aktivně vystupovat už v 50. letech Englišův zeť a někdejší prvorepublikový důstojník Ladislav Fürst. Ten až do své smrti na konci 80. let pořizoval soupisy Englišových publikací, spolu s manželkou Věrou Fürstovou pečoval o Englišův odkaz a část pozůstalosti spojenou s vykonáváním veřejných funkcí předal na sklonku života Archivu Národního muzea.

Manželům Fürstovým byl nablízku a se všemi těmito aktivitami obětavě pomáhal prof. JUDr. František Vencovský, který krátce po sametové revoluci inicioval vznik Společnosti profesora Karla Engliše.

Na úsilí manželů Fürstových a prof. Vencovského dnes navazujeme. Proto jsme také vybrali jako titulní fotografii snímek Karla Engliše s Ladislavem Fürstem.

Těsně po revoluci vznikla a pod vedením prof. Františka Vencovského v letech 1990–1996 fungovala Společnost profesora Karla Engliše.

Její zásluhou se podařilo vydat některé Englišovy texty a jemu věnovanou monografii z pera Františka Vencovského. V denním tisku vyšlo značné množství článků o Karlu Englišovi, jejichž autorem byl často sám František Vencovský. Za účasti členů Společnosti byl v Hrabyni odhalen Englišův pomník.

V téže době ustavila Akademie věd Medaili Karla Engliše.

Do studijních programů vysokých ekonomických a právnických škol byly s přispěním prof. Vencovského zařazeny přednášky a semináře v přímém vztahu ke Karlu Englišovi.

Dále byly ustaveny Nadace Karla Engliše (zal. 1993, dnes Nadační fond Karla Engliše) při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, Výbor ceny Karla Engliše při Masarykově univerzitě v Brně a Společnost pro zřízení a provoz Muzea Karla Engliše v Hrabyni (zal. 1995 v Opavě). Díky tomu všemu se dostavila renesance zájmu o Karla Engliše.

Roku 1996 však nastal zlom.

V polovině 90. let ztratila Společnost profesora Karla Engliše pro stáří svých členů akceschopnost, roku 1996 byla rozpuštěna a její majetek byl rozdělen mezi Výbor ceny Karla Engliše a Nadaci Karla Engliše.

V důsledku toho začala vlna zájmu ochabovat a spolu s tím slábl také kontakt mezi rodinou a institucemi jako Masarykova univerzita či Česká národní banka, který do té doby zprostředkovala Společnost Karla Engliše, a to zejména v osobě prof. Františka Vencovského.

Naštěstí nikoli: s přispěním rodiny se podařilo uskutečnit některé jednotlivé počiny, mimo jiné roku 2004 pojmenování ulice po Karlu Englišovi na Praze 5 zásluhou tehdejšího místostarosty ing. Petra Horáka, svěření části pozůstalosti do péče Archivu Národního muzea Englišovou pravnučkou Mgr. Barborou Horákovou či předání depozita z Englišovy pozůstalosti vnukem prof. JUDr. Karla Engliše ing. Karlem Englišem a jeho manželkou ing. Jitkou Englišovou do rukou starostky Hrabyně Mgr. Zdeňky Jordánové. Ta v roce 2010 uspořádala oslavy 130. výročí Englišova narození i související výstavu a připomínala Karla Engliše také vystoupeními na různých konferencích.

Paralelně s tím pokračovala englišovská iniciativa v podobě bádání a publikační činnosti některých vysokoškolských pedagogů či studentů.

Na všechny tyto pozitivní kroky dnes navazujeme, díky nim bylo například možné v druhé polovině roku 2019 zřídit takřka během několika měsíců expozici věnovanou Karlu Englišovi ve Slezském zemském muzeu.

Iniciativa jako taková nicméně od roku 1996 ztrácela dynamiku a nastal citelný pokles zájmu o Karla Engliše.

Pozitivní obrat nastal v době stých výročí vzniku republiky, československé měny a Masarykovy univerzity na přelomu let 2018 a 2019: zásluhy Karla Engliše o první republiku vyzdvihla přední česká média, obnovily se vazby mezi rodinou a institucemi i mezi jednotlivými odborníky a nadšenci, započala práce na prvních společných projektech.

V tom všem chceme pokračovat a dostát tak zadost svým předchůdcům i dobrému jménu Karla Engliše.

Doc. ing. Jiří Blažek, Csc. působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Karlu Englišovi se věnuje již řadu let. Tento zájem mu předal jeho starší kolega prof. JUDr. František Vencovský (1923–2006), žák a přítel Karla Engliše.

PhDr. Martin Hlaváč, Ph. D. je absolvent Karlovy univerzity, specializací historik. Karlem Englišem se postupně zabýval ve své magisterské i disertační práci.

Hrabyňský patriot a bývalý novinář Pavel Lhota Karla Engliše osobně znal: v době, kdy Karel Engliš trávil poslední léta života ve své rodné Hrabyni, se s ním Pavel Lhota běžně setkával. Později začal Pavel Lhota usilovat o to, aby se vzpomínka na nejslavnějšího rodáka nevytratila ani v Hrabyni samé.

Mgr. Vít Pokorný jako prapravnuk zajišťuje spojení a součinnost s rodinou Karla Engliše. Proto také usiluje o to, aby rozsáhlá Englišova pozůstalost byla postupně tříděna, digitalizována a využívána pro popularizaci i pro odborné projekty.

Čestným členem spolku je vnuk Karla Engliše MUDr. František Plhoň.

Shrnutí naší činnosti naleznete na stránce Blog, zvláště pak v sekci Newslettery.